Socijalna i zdravstvena zatita

 

Socijalna i zdravstvena zaštita

Opina Stari Grad  u okviru svoje djelatnosti vodi socijalnu i zdravstvenu politiku  kroz brigu o djeci, porodiljama, starijim osobama i pravima  civilnih rtava rata, a sve kroz realizaciju Zakona o socijalnoj zaštiti, civilnim rtvama rata i zaštiti porodice sa djecom. Ta pomo se odnosi na stanovništvo koje se nalazi u stanju socijalnih potreba, pomo u lijeenju i tome slino.

Sluba za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica tokom 2013. godine realizovala je aktivnosti iz oblasti zaštite porodice s djecom, civilnih rtava rat, zdravstvene zaštite, izbjeglih i raseljenih lica.
Zaštita porodica s djecom  
Iz ove oblasti realizovane su slijedee aktivnosti:
- djeji dodatak- 71
- porodiljske naknade majci u radnom odnosu- 169
- porodiljske naknade majci koja nije u radnom odnosu- 140
- jednokratna pomo za opremu novoroenog djeteta- 48
- pomo za prehranu djece do šest mjeseci i ishrana za majku dojilju – 48
- subvencija troškova djece u ustanovama predškolskog odgoja – 29
- jednokratna pomo porodiljama - 259
- obnova djeijeg dodatka - 995
Civilne rtve rata
U ovoj oblasti riješena su 73 predmeta.
Zdravstvena zaštita
Iz ove oblasti realizovane su slijedee aktivnosti:
- zdravstvena zaštita za lica starija od 65 godina- 13
- zdravstvena zaštita za korisnike djejeg dodatka - 18
- zdravstvena zaštita za lica u stanju socijalne potrebe - 41
- zdravstvena zaštita za lica CR - 2
Izbjegla i raseljena lica
U ovoj oblasti riješeno je 7 predmeta.
Ostale aktivnosti
Tokom 2013. godine izdato je 1.100 uvjerenja iz matine evidencije. Za 222 osobe odobrena je izuzetna novana pomo u iznosu od 42.900 KM, a za 565 osoba kratkorona novana pomo u iznosu od 66.900 KM.

ISPLATALA NOVANIH NAKNADA

Redni br.

Vrsta naknade

Iznos:

1.

Djeiji dodatak

714.862,50

2.

Jednokratna pomo za opremu novoroeneta

12,590,00

3.

Naknada za porodilje u radnom odnosu

1,314.794,00

4.

Naknada za porodilje nezaposlene

188,836,00

5.

Zdravstvena zaštita za lica koja ostvaruju pravo

47.340,00

6.

Naknada za civilne rtve rata

857.274,00

UKUPNO:

 

3,135.876,50

Navedeni iznos isplauje se putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KSY.

Zdravstvenu zaštitu za lica u stanju socijalne potrebe uplauje Opina Stari Gradi u navedenom periodu uplaeno je 16.720 KM. Opina je uplatila i 52.200 KM jednokratne pomoi za 259 porodilja.

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi