Borako-invalidska zatita

 

BORAKO-INVALIDSKA ZAŠTITA
 

Redovni poslovi

Uposlenici Slube za borako-invalidsku zaštitu tokom 2013. godine su obradili oko 500 predmeta koji su na ovu adresu stigli zbog ostvarivanja prava na linu i porodinu invalidninu, nosioce najviših ratnih priznanja, oslobaanje obaveze plaanja naknade za pogodnost i naknade za ureenje graevinskog zemljišta prilikom nove gradnje ili legalizacije, naknade troškova denaze-sahrane, zdravstvenu zaštitu, osnovno osiguranje i besplatnu i povlaštenu vonju.

R/B

VRSTA

PRAVA

PO

ZAHTJEVU

PO SL.

DUNOSTI

RJEŠENO

NERJEŠENO

UKUPNO

1.

POR.INV.

7

92

99

5

104

2.

LINA INV.

8

16

24

0

24

3.

OSNOVNO

OBEZB.

0

2

2

0

2

4.

NRPF.

66

0

66

0

66

5.

RENTA

50

0

50

1

51

6.

NRPK.

0

1

1

0

1

7.

Z.Z.

22

17

39

0

39

8.

GRAS

25

9

34

0

34

9.

DENAZE

99

0

99

0

99

Medicinska rehabilitacija

Sluba je primila je 131 zahtjev za ostvarivanje ovog prava. Odobreno je 63 zahtijeva, od toga 19 u ljeilište “Terme”, 25 u Fojnicu i 19 u Olovo. Uraeno je 1.597 uvjerenja po zahtjevu stranke, deset legitimacija šehidskih porodica i 15 ratnih vojnih invalida. Otpremljeno je 30 predmeta prvostepenih rješenja na zakonsku reviziju.
Stipendiranje djece borake populacije
U 2013. godini naelnik Opine Stari Grad potpisao je ugovore o stipendiranju sa 103 studenata i 97 srednjoškolaca za šta je u budetu obezbijeena 201.200 KM.
Vanredni poslovi
U Skladu sa Zakonom o provoenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti borako invalidske zaštite utvreni su uslovi, nain i postupak provoenja kontrole zakonitosti korištenja prava ostvarenih prema propisima iz oblasti borako invalidske zaštite. U skladu sa navedenim Zakonom donesen je Pravilnik o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i revizorskog tima za koordinaciju. Revizorski timovi su na terenu, a u Slubi obavljaju poslove provjere i sravnjavanje podataka iz vojnih evidencija koje su bile osnov za ostvarivanje prava, te kontrolu rješenja o priznatom pravu donesenih od strane ove Slube.
Na zahtjev Ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilakog rata FBiH u ovom izvještajnom periodu dostavljeno je na zakonsku reviziju 35 predmeta ratnih vojnih invalida i to:

 

DOSTAVLJENO

NA REVIZIJU

PREDMETA

IZVRŠENA REVIZIJA

PREDMETA

UKINUTO PRAVO RVI

POTVREN

PROCENAT RVI

IZMJENJEN PROCENATRVI

 

35

28

5

17

6

Revizorski tima federalnog Ministarstva za boraka pitanja pregledao je 888 predmeta korisnika prava na linu invalidninu ukupno, te sainio zapisnike. U toku je revizija odnosno uvid i sainjavanje zapisnika za korisnike prava na porodinu invalidnu (637 predmeta). Od poetka stupanja na snagu Zakona o provoenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti borako- invalidske zaštite (od 2010.godine) do sada su u Slubi za BIZ Opine Stari Grad potvrena ili donesena nova rješenja o pravu na linu invalidninu (RVI) i to kako slijedi:

 

PREGLEDANO

PREDMETA

REVIDIRANO

PREDMETA

POTVREN

PROCENAT RVI

SMANJEN

PROCENAT RVI

UKINUTO

PRAVO RVI

POVEAN

PROCENAT RVI

888

538

342

147

48

1

Ova Sluba radi i na blagovremenom obraunu i isplati novanih sredstava pripadnicima borakih populacija. Tabelarno je prikazano šta je uraeno tokom ove godine.

VRSTA I IZVORI TRANSFERA

REALIZOVANO

01.01/31.10.2013.

BROJ KORISNIKA

I. Iz budeta Federacije:

a) Lina invalidnina

b) Porodina invalidnina

c) MVI lino

d) MPB porodino

361.006,90

150.612,86

201.421,76

   7.595,70

   1.376,59

1.585

890

640

 30

 25

II. Iz budeta Kantona:

a) Osnovno obezbjeenje

b) Troškovi denaze-sahrane

c) Najvea ratna priznanja

d) Ostali troškovi (bank.usl.)

226.325,96

      291,50

219.385,20

   6.600,00

        49,26

159

  4

88

67

---

III. Iz budeta Opine:

a) Stipendije

b) JNP Dan Opine, Bajram

c) Borake organizacije

361.200,00

201.200,00

 60.000,00

100.000,00


200

600

 10

UKUPNI TRANSFERI

948.532,86

1.744

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi