Interni revizor

 

 

 

Zoran Dedi

Interni revizor

Biografija

 
Kontakt:

tel. ++38733 21 79 15+38733 28 24 03      fax: ++38733 20 69 31

zoran.dedic@starigrad.ba

 

 

 Interni revizor obavlja iskljuivo poslove interne revizije koja se odnosi na: reviziju organizacije, reviziju zakonitosti i regularnosti financijskih transakcija, reviziju izvršenja i finansijsku revizije koje su u skladu sa meunarodnim standardima za internu reviziju, testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija, nadgledanje funkcionisanja internih kontrola, izvještavanje o rezultatima i davanje i praenje preporuka kojima se obezbjeuje da su interne i upravljake kontrole u funkciji. Poslove interne revizije revizor obavlja polazei od strateškog plana interne revizije za tri godine na osnovu kojeg izrauje godišnje planove, kao i planove pojedinanih revizija koje odobrava Naelnik Opine najkasnije do kraja tekue godine za sljedeu godinu. Na osnovu utvrenih nalaza interni revizor sastavlja izvještaj za svaku organizacijsku jedinicu u kojoj je vršena revizija i prati realizaciju datih preporuka u skladu sa usaglašenim planom djelovanja. Interni revizor obavezan je saraivati sa Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH i davati im potrebne informacije ili podatke. Interni revizor je neovisan u svom radu i neposredno je odgovoran Naelniku Opine . U skladu sa Zakonom obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak.

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi