Zavreni projekti_2011

 

 

ASFALTIRANJE I SANIRANJE ULICA I TRGOVA

 • Zamijenjene polomljene ploe u Ferhadiji
 • Asfaltirana Ulica Sedrenik mali
 • Asfaltiran put u naselju Obhoda
 • Sanirana kaldrma u Ulici Mali Alifakovac
 • Saniran plato na Trgu osloboenja-Alija Izetbegovi
 • Završena sanacija ulica na Sedreniku
 • Asfaltiranje Ulice Iza gaja
 • Sanirana Ulica Sedrenik mali
 • Završena sanacija stepeništa u Ulici Za Beglukom
 • Asfaltirana Ulica Vladislava Skaria
 • Asfaltiran put Zlatište - Širokaa
 • Završena rekonstrukcija Ulice Sedrenik
 • Sanacija ulica Ispod oraha i Nerkesijina
 • Sanacija polomljenih kamenih ploa na Bašaršijskom trgu
 • Ureenje platoa na Trgu Alije Izetbegovia
 • Sanacija ulica Moila, Keina i Timurhanova
 • Sanacija ulica Talirevia i Turbe
 • Sanacija ulice Sedrenik
 • Sanacija ulica Ramia sokak i Balibegovica
 • Sanacija ulica: Rogina ikma, Aganovii – Sipii i Mahmutovac od br. 62 do br. 78 i od br. 84 do br. 110
 • Sanacija ulice Brae Eskenazi
 • Završena sanacija u ulicama: Nadmlini, Halilbašia i Hadišabanovia
 • Asfaltiranje ulice Franjevaka
 • Sanacija ulice Budak
 • Sanacija ulice Obhoda
 • Sanacija ulica Dugi sokak i Mjedenica
 • Sanacija Ulice Sulejmana Zolja
 • Sanirane udarne rupe u Ul Safvet-bega Bašagia
 • Sveano otvorena rekonstruirana Ulica Sarai
 • Završena rekonstrukcija puta Faletii-Višegradska kapija
 • Okonano krpljenje Ulice Bistrik potok
 • Sanirana Ulica Podcarina
 • Sanirane udarne rupe u Ulici Begovac
 • Sanirana Ulica Muse azima atia
 • Rekonstrukcija dijela puta Zlatište – Širokaa
 • TRGOVI

 • Saniran plato na Trgu osloboenja-Alija Izetbegovi
 • Sanacija platoa na Trgu Osloboenja-Alija Izetbegovi
 • RUKOHVATI I STEPENIŠTA

 • Novi rukohvati pored Osnovne škole „Saburina“
 • Sanirana kaldrma u Ulici Mali Alifakovac
 • Sanacija kamenog stepeništa u Ulici Maguda ikma
 • Rukohvat u Ulici Piruša
 • Rukohvat u Ulici Hošin brijeg
 • Rukohvati u Ulici Paje
 • Završeno postavljanje rukohvata kod MZ Deka
 • Završena sanacija stepeništa u Ulici Za Beglukom
 • Sanacija stepeništa u Ulici Abdesthana
 • Postavljani rukohvati u Ulici Mala Berkuša
 • Novi rukohvati u ulicama Mahmutovac i Boguševac
 • REKONSTRUKCIJA I IZMJEŠTANJE NADZEMNIH I PODZEMNIH INSTALACIJA

 • Postavljanje nove fekalne kanalizacione mree u Ulici Komatin
 • Odvodnja površinskih voda u Ulici Podcarina kod broja 40
 • Sanacija Mjedenikog potoka
 • REVITALIZACIJA OPINSKIH PROSTORIJA

 • Revitaliziran agregat u Opini Stari Grad
 • Postavljanje LED rasvjete na platou zgrade Opine Stari Grad
 • Zamijenjeni grijai u Velikoj Sali
 • IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA

 • Izgradnja Poslovnog objekta Kvadrant XII
 • Izgradnja objekta za trajno zbrivanjavanje interno raseljenih porodica s podruja Starog Grada na Brusuljama
 • Sanacija Vratnikog bedema
 • Izgradnja osnovne škole "Sedrenik"
 • Saniran balkon Umjetnike galerije
 • Zbrinjavanje interno raseljenih porodica u Kantonu Sarajevo – 2010.godina
 • Izgraena škola na Sedreniku
 • Graevinski radovi na objektu Pastrma 1-3
 • Most na Obhodi
 • Obnovljena Višegradska kapi-kula
 • IZRADA POTPORNIH KONSTRUKCIJA

 • Saniran potporni zid u Ulici Josipa Štadlera kod broja 21
 • Sanacija klizišta u Ulici Pastrma 22
 • Izgradnja potpornog zida u Ulici Alije Nametka 42b
 • Sanacija potpornog zida u Ulici Višegradska kapija do broja 7
 • Sanacija potpornog zida Turbe br.7
 • Sanacija potpornog zida Turbe br.7 (završen projekat)
 • Postavljena zaštitna mrea sa utezima na obje strane Višegradske kapije
 • Sanacija kamenog podzida na Širokai
 • Izgradnja potpornog zida u ulici Nevjestina od br. 14 do br. 18
 • Sanacija potpornog zida u ulici Pogledine do br. 11
 • PROJEKTI IZ OBLASTI OBRAZOVANJA, SPORTA I KULTURE

 •  Izgradnja osnovne škole "Sedrenik"
 • SANACIJA KROVNIH KONSTRUKCIJA I FASADA

 • Saniran balkon Umjetnike galerije
 • Završena sanacija fasade na zgradi u ulici Ferhadija 22

 • OSTALI PROJEKTI

 • Novi ivinjaci u Ulici Nalina
 • Postavljena tri putokaza
 • Postavljeni stubii na Kovaima
 • Nova ograda oko mezarja u Ulici Grliia brdo
 • Saniran balkon Umjetnike galerije
 • Deminiranje terena oko kasarne Faletii
 • Postavljanje rukohvata kod MZ Deka
 • Završeno hidroflex postrojenje na Grdonju
 • Postavljena ograda oko mezarja u Nalinoj ulici
 • Opina nadoknadila štetu porodici Popara
 • Rušenje dotrajalog stambenog objekta u ul. Iza baše br.8
 • Ureenje javnih površina
 • Postavljanje zaštitne ograde
 • Otvorena Bakr-babina damija
   
 •  

  Nazad tampaj  Na vrh
  STAROGRADSKI Haberi