Pravna pomo

 

 

U okviru Slube za opu upravu funkcionira kancelarija za pravnu pomo graanima Opine. Uposlenica ove slube:

  • pomae graanima o neposrednom ostvarivanju prava pred opinskim slubama,
  • izrauje zahtjeve i popunjava obrasce zahtjeva starim, neukim i invalidnim osobama,
  • daje uputstva o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava pred opinskim slubama,
  • Obezbjeuje potrebne obrasce za ove vrste zahtjeva pred opinskim Slubama,
  • prua informacije graanima o prijemu i kretanju predmeta kroz “ Dokument menadment sistem”,
  • koordinira rad svih uposlenih i obezbjeuje potrebne uslove za rad u šalter sali,
  • prati i usmjerava prijem stranaka i nain ostvarivanja njihovih prava,
  • vrši izradu odgovarajuih materijala kojima informiše nadlene organe o stanju ostvarivanja prava graana,
  • predlae mjere za ureivanje pitanja kojima se osigurava potpuno i efikasno provoenje opinskih propisa, kunog reda, Odluke o radnom vremenu, daje upute graanima o nainu ostvarivanja njihovih prava,
  • daje uputstva o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje prava graana u postupku dobijanja urbanistike saglasnosti, odobrenja za graenje, odobrenja za obavljanje samostalne djelatnosti, upisa u matine knjige, ostvarivanje prava iz oblasti borako-invalidske i socijalne zaštite.

 

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi