Sektor za odnose s javnou i informacione sisteme

 Almedina Pora

Šef sektora za odnose s javnošu i informacione sisteme

Biografija

 Kontakt

 

Sektor vrši sljedee poslove:

 • strune poslove koji se odnose na izvještavanje javnosti o radu naelnika Opine, pomonika naelnika i rukovodilaca slubi putem pripremanja saopenja za javnost i drugih informativnih materijala 
 • organizuje konferencije za štampu i novogodišnje pres konferencije uz prezentaciju
  rezultata poslovne godine na izmaku 
 • organiziranje medijskog praenja rada naelnika Opine i sjednica Opinskog vijea
 • uestvuje u pripremi, izradi i medijskom praenju programa obiljeavanja Dana
  Opine, te organizaciji sveane sjednice Opinskog vijea 
 • vrši poslove pripreme, ureivanja i izdavanja informativnog biltena “Starogradski
  haberi” i drugih publikacija (etiri puta godišnje)
 • vrši poslove izrade, odravanja i auriranje WEB stranice i intraneta Opine, i drugih
  komplementarnih servisa (facebook page Opine i Youtube profil)
 • priprema i po potrebi dostavlja naelniku Opine izvode iz štampe u kojima se
  tretiraju pitanja iz nadlenosti opinskih organa
 • vrši kompjutersku obradu i pohranjivanje natpisa iz štampe koji se odnose na rad
  organa Opine
 • upravlja i koordinira radom Info-press centra
 • vrši studijsko-analitike i struno-operativne poslove komunikacija sa javnošu putem
  sredstava javnog informisanja i drugih oblika posredne i neposredne komunikacije sa
  graanima
 • vrši oglašavanje u javnim glasilima za potrebe Opine (objave, konkursi, tenderi,
  estitke i sl.)
 • prati provoenje odredaba ugovora o isporuci starogradskog suvenira “Sarajevska
  kocka” i vodi sve evidencije u vezi s tim
 • vrši izradu planova i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje sloenijeg
  informacionog sistema, njegovo odravanje i nesmetano funkcionisanje
 • vrši izradu metodologija i standarda za formiranje, razvijanje i odravanje baze
  podataka, analiza tih podataka i njihovo publikovanje
 • vrši izradu projekata i programa informacionog sistema za sloenije poslove
  automatske obrade podataka i vršenje tih poslova
 • vrši izradu smjernica i standarda zaštite informacionog sistema Opine
 • vrši administriranje i odravanje lokalne raunarske opreme i svih elemenata
  informatike infrastrukture i informacionog sistema Opine
 • vrši pruanje neposredne strune pomoi korisnicima raunarskog sistema
 • vrši planiranje, predlaganje i vršenje obuke korisnika informacionog sistema Opine
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana

 

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi