Sluba kabineta Naelnika Opine

 

 

 
Aida Bajramovi

Rukovodilac Slube kabineta naelnika

Biografija

Kontakt

 

Sluba vrši sljedee poslove:

 • provodi i obezbjeuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana 
 • vrši normativno-pravne, strune i administrativne poslove u pripremi nacrta i
  prijedloga prepisa i drugih akata iz nadlenosti naelnika Opine, za koje nisu
  nadlene slube za upravu
 • vrši poslove koji se tiu priprema sjednica Opinskog vijea
 • obavlja poslove obrade zahtjeva stranaka upuene naelniku Opine, te upuuje
  odgovore i obavijesti po podnesenim zahtjevima
 • uestvuje u poslovima koordinacije i saradnje sa opinskim slubama za
  upravu/sektorima i drugim strunim slubama
 • vrši najsloenije poslove kabineta naelnika Opine i drugih opinskih slubi
 • priprema i donosi rješenja u postupcima u kojima je utvrena nadlenost naelnika
  Opine
 • vrši kabinetske, protokolarne, operativno-tehnike i druge poslove za potrebe
  naelnika Opine
 • obavlja poslove izrade strunih analiza i priprema izvještaja i informacija za potrebe
  naelnika Opine i Opinskog vijea
 • vrši personalne poslove, te poslove upravljanja ljudskim resursima
 • evidentira i uva dokumentaciju o radu naelnika Opine
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadlenim organima predlae
  poduzimanje odgovarajuih mjera
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je obrazovana
   

 

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi