Sluba civilne zatite

 

 

 

Sakib Avdibegovi

Pomonik naelnika

Biografija

Kontakt

 

Sluba vrši sljedee poslove:

 • provodi i obezbjeuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana 
 • priprema prijedloge opinskih propisa iz oblasti civilne zaštite za naelnika Opine i Opinsko vijee 
 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na
  podruju Opine 
 • izrauje procjenu ugroenosti za podruje Opine
 • priprema programe zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesrea u Opini 
 • predlae plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesrea u Opini 
 • prati stanjepriprema za zaštitu i spašavanje i predlae mjere za unapreenje
  organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite 
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke graana na podruju line i uzajamne
  zaštite 
 • organizira i koordinira provoenje mjera zaštite i spašavanja 
 • vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite i odreuje povjerenike civilne zaštite, te
  osigurava njihovo opremanje materijalno-tehnikim sredstvima, te organizira i izvodi
  realizaciju njihove obuke 
 • vodi propisane evidencije 
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadlenim organima predlae poduzimanje odgovarajuih mjera 
 • vrši i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana

 


 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi