Sluba za opu upravu

 

 

 

Hidajeta Kadri

Pomonik naelnika

Biografija

Kontakt

 

 Sluba vrši sljedee poslove:

 • provodi i obezbjeuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana
 • priprema prijedloge opinskih propisa iz oblasti ope uprave za naelnika Opine i
  Opinsko vijee
 • sprovodi utvrenu politiku iz oblasti ope uprave u skladu sa zakonskom propisima,
  odlukama Opinskog vijea i zakljuaka naelnika Opine
 • rješava u upravnim stvarima iz oblasti za koju je osnovana
 • obavlja ope i pravne poslove, poslove pisarnice i arhive
 • vrši poslove graanskih stanja, ovjere prepisa, legalizacije potpisa, poslove u vezi s
  birakim spiskovima graana
 • vrši poslove pruanja upravne pomoi
 • priprema prijedloge odluka, zakljuaka, informacija i izvještaja
 • obavlja poslove pruanja informacija korisnicima usluga – Info-pult
 • obavlja poslove vezane za primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama u
  Federaciji BiH
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadlenim organima predlae
  poduzimanje odgovarajuih mjera
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana


 Radno vrijeme: od 08 do 16, šalter sala od 07,30 do 18,00

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi