Sluba za investicije, plan i analizu

 

 

 

Aida Veladi

Pomonik naelnika za investicije, plan i analizu

Biografija

Kontakt

  

Sluba vrši sljedee poslove:

 • provodi i obezbjeuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana
 • priprema prijedloge opinskih propisa iz oblasti investicija za naelnika Opine i Opinsko vijee 
 • inicira i uestvuje u izradi planova, analiza, programa i projekata od interesa za Opinu 
 • vrši poslove pripreme, praenja i realizacije investicionih i drugih projekata od strane Opine, Kantona i drugih subjekata 
 • koordinira sve vrste radova koji se obavljaju na podruju Opine Stari Grad Sarajevo (graevinske i tekue odravanje), koji su usko povezani sa poslovima Slube za urbanizam, Slube za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar i stambene poslove, Slube za komunalne i inspekcijske poslove i Slube za privredu i finansije, te koji moraju biti usklaeni sa DOB-om (dokumentom okvirnog budeta) 
 • obezbjeuje koordinaciju sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo i drugim institucijama u svrhu realizacije kapitalnih projekata 
 • priprema investicionu i tehniku dokumentaciju za projekte koji se realizuju putem
 • Opine 
 • podnosi konaan izvještaj i obraun po završenim projektima i investicijama 
 • vrši strune analize i priprema izvještaje i informacije za potrebe naelnika Opine i Opinskog vijea 
 • vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa iz oblasti za koju je osnovana 
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadlenim organima predlae poduzimanje odgovarajuih mjera 
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana 

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi