Sluba za borako-invalidsku i socijalnu zatitu

 

 

 

Senad Musi

Pomonik naelnika

Biografija

Kontakt

 

 

 

Sluba vrši sljedee poslove:

 • provodi i obezbjeuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
 • priprema prijedloge opinskih propisa iz oblasti borako-invalidske i socijalne zaštite za naelnika Opine i Opinsko vijee;
 • sprovodi utvrenu politiku u oblasti za koju je osnovana;
 • prati stanje i rješava u upravnim stvarima i poduzima upravne i druge mjere u oblasti borako-invalidske i socijalne zaštite;
 • obavlja poslove u saradnji sa vojnim i civilnim strukturama na obezbjeenju i raspodjeli pomoi nosiocima prava iz osnova borako-invalidske i socijalne zaštite;
 • vodi knjigovodstvo i odgovarajue evidencije iz oblasti za koju je osnovana;
 • vrši obraun i priprema isplatu za korisnike iz oblasti za koju je osnovana;
 • vrši strune i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela naelnika Opine i Opinskog Vijea;
 • stara se o socijalnom stanju i zdravstvenim prilikama stanovnika i stvaranju uslova za zadovoljavanje potreba iz navedenih oblasti na podruju Opine;
 • prua potrebne informacije u vezi prava i obaveza izbjeglica, njihovog povratka i pruanja pravne pomoi u rješavanju spornih pitanja;
 • vodi evidenciju o kretanju i povratku izbjeglica na podruju Opine;
 • uestvuje u rješavanju problema smještaja izbjeglica i raseljenih lica, provjerava smještajne mogunosti za povratak izbjeglica iz inostranstva koji ele da se vrate na podruje Opine i o tome izdaje odgovarjauu dokumentaciju;
 • prati i uestvuje u implementaciji svih oblika zaštite i brige o svim raseljenim licima uz saradnju sa drugim slubama;
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadlenim organima predlae poduzimanje odgovarajuih mjera;
 • obavlja i duge poslove iz oblasti za koju je osnovana.
 •  

 

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi