Sluba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar i stambene poslove

 

 

 

Lejla Ceri

Pomonik naelnika

Biografija

Kontakt

 

 Sluba vrši sljedee poslove:

 • provodi i obezbjeuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • priprema prijedloge opinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa i stambene oblasti za naelnika Opine i Opinsko vijee;
 • neposredno sarauje sa Slubom za investicije, plan i analizu, te joj dostavlja sve potrebne podatke za vršenje poslova iz nadlenosti iste;
 • priprema i donosi rješenja u prvostepenom upravnom postupku;
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa;
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina, te postupak uknjienja nekretnina dravne svojine;
 • vodi postupak pravine naknade u prvom stepenu za graansko-pravne i druge subjekte ije su nekretnine prenijete u dravnu svojinu;
 • razmatra pitanja prava pree kupnje nepokretnosti, prava zakupa nepokretnosti u dravnoj svojini;
 • obavlja poslove provoenja promjena na zemljištu i kompjutersku obradu podataka sa provoenjem promjena na katastarskim planovima i operatu;
 • vodi evidencije prava na nekretninama;
 • izdaje uvjerenja i izvode, kopije podataka premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • daje strune nalaze i mišljenja u predmetima za potrebe iz imovinsko-pravne oblasti;
 • daje strune nalaze i mišljenja i druge poslove u okviru katastra nekretnina u postupcima iz oblasti urbanizma i graenja;
 • vrši strune i administrativne poslove Komisije za dodjelu stanova kojima raspolae Opina;
 • vrši kontrolu korištenja stanova kojima raspolae Opina Stari Grad Sarajevo (opinski i stanovi privatiziranih preduzea);
 • obavlja struno-administrativne poslove vezano za otkup opinskih stanova i stanova drugih pravnih lica iz procesa privatizacije;
 • obavlja, shodno zakonu, poslove pretvaranja stambenog prostora u poslovne prostore i obrnuto;
 • uestvuje u realizaciji projekata s ciljem stambene izgradnje i zbrinjavanja odreenih kategorija stanovnišva;
 • vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa iz oblasti za koju je osnovana;
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadlenim organima predlae poduzimanje odgovarajuih mjera;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

 

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi