Sluba za privredu i finansije

 

 

 

Senada Katica

Pomonik naelnika

Biografija

Kontakt

 

Sluba vrši sljedee poslove:

 • provodi i obezbjeuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • priprema prijedloge opinskih propisa iz oblasti privrede i finansija za naelnika Opine i Opinsko vijee;
 • neposredno sarauje sa Slubom za investicije, plan i analizu, te joj dostavlja sve potrebne podatke za vršenje poslova iz nadlenosti iste;
 • vrši upravno-pravne poslove iz oblasti za koju je osnovana;
 • vrši poslove praenja privrednih kretanja u oblasti za koje je osnovana, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privreivanja;
 • vodi brigu o prirodnim i poljoprivrednim resursima Opine i razvoju programa o unapreenju stanja u ovoj oblasti;
 • predlae i provodi utvrenu politiku u oblasti organizovanja i upravljanja poslovnih prostora, kao i kontrolu racionalnog korištenja prostora koji su vlasništvo Opine;
 • vrši odreene poslove u postupku privatizacije i restitucije;
 • organizuje analitiko praenje zakupaca poslovnih prostora;
 • predlae u okviru ovlaštenja mjere prema ustanovama, preduzeima i drugim organizacijama i zajednicama od znaaja za Opinu;
 • prati stanje i vodi registar u oblasti samostalnog obavljanja poslovne djelatnosti;
 • izrauje planove analize, izvještaje i informacije iz oblasti ekologije i zaštite okoliša;
 • izrauje analize, izvještaje i informacije iz oblasti šumarstva i hortikulture;
 • predlae i provodi politiku razvoja i upravljanja prirodnim i turistikim resursima i raspodjelu sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja;
 • obavlja poslove planiranja, praenja i izvještavanja o izvršenju budeta;
 • vodi raunovodstvene i knjigovodstvene poslove;
 • vodi opinski trezor i sve poslove vezane za trezorsko poslovanje Opine;
 • vrši obraun i isplatu plaa za sve korisnike opinskog budeta;
 • vrši obraun i isplate svih naknada za opinske vijenike, dravne slubenike i namještenike;
 • priprema sve finansijske i raunovodstvene izvještaje shodno zakonima i drugim aktima;
 • prati izvršavanje svih kapitalnih projekata koje vodi Opina u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • organizuje i vodi aktivnosti provoenja eksterne revizije finansijskih izvještaja Opine;
 • vrši prodaju administrativnih taksi;
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadlenim organima predlae poduzimanje odgovarajuih mjera;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.
   

 

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi