Sluba za obrazovanje, kulturu i sport

 

 

 Amina Deljkovi

Pomonik Naelnika

Biografija

Kontakt

 

 

Sluba vrši sljedee poslove:

 • provodi i obezbjeuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • provodi zakone, propise i druge ope akte u okviru prava i dunosti;
 • priprema prijedloge opinskih propisa iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta i lokalnog razvoja za Naelnika Opine i Opinsko vijee;
 • vrši upravno – pravne poslove iz oblasti za koju je osnovana;
 • predlae i provodi utvrenu politiku i unaprjeuje uslove za razvoj djelatnosti iz oblasti brige o djeci, predškolskom i osnovnom obrazovanju i odgoju, kulturi, fizikoj kulturi i sportu;
 • posjeuje radne seminare, okrugle stolove i radionice, te uestvuje u zajednikim projektima iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta;
 • provodi opinsku politiku utvrenu Zakonom i Statutom Opine Stari Grad Sarajevo te kreira i provodi akcione planove i programe rada;
 • predlae politiku razvoja prirodnih i turistikih resursa;
 • vrši strune analize i priprema izvještaje i informacije za potrebe Naelnika Opine i Opinskog vijea;
 • obezbjeuje kontinuirano praenje provedbe strateških i planskih dokumenata;
 • provodi i unapreuje proceduru saradnje sa nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva;
 • inicira projektne prijedloge, razvija projektni pristup i izrauje aplikacije projektnih prijedloga za investiranje od strane domaih i stranih donatora kod realizacije razvojnih prioriteta na nivou Opine iz oblasti lokalnog razvoja;• obezbjeuje izradu aplikacija po standardnim procedurama za finansiranje/sufinansiranje projektnih prijedloga Opine iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta;
 • obezbjeuje prezentacije i promocije projekata Opine;
 • prati, dokumentira i analizira pitanja mladih;
 • ostvaruje saradnju sa ustanovama, organizacijama, udruenjima i tijelima mladih;
 • posjeuje radne seminare, okrugle stolove i radionice posveene mladima;
 • provodi opinsku politiku utvrenu strategijom razvoja Opine, te kreira i provodi akcione planove i programe rada;
 • realizira ciljeve definisane u Strategiji lokalnog razvoja Opine iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta i lokalnog razvoja;

Odsjeci:

 • Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport
 • Odsjek za lokalni razvoj

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi