Sluba za komunalne poslove

 

 

 

Edib engi

v.d. Rukovodilac slube po ovlaštenju Naelnikma

Kontakt

 

Sluba vrši sljedee poslove:

 

 • provodi i obezbjeuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koju je osnovana;
 • priprema prijedloge opinskih propisa iz komunalne oblasti za naelnika Opine i Opinsko vijee;
 • neposredno sarauje sa Slubom za investicije, plan i analizu, te joj dostavlja sve potrebne podatke za vršenje poslova iz nadlenosti iste;
 • vrši poslove odravanja lokalnih cesta od interesa za Opinu i nekategorisanih puteva;
 • vrši prenesene poslove u skladu sa odredbama Zakona o cestama u Federaciji BiH i u skladu sa propisanim nadlenostima;
 • obezbjeuje koordinaciju sa javnim komunalnim preduzeima Kantona Sarajevo i drugim institucijama;
 • vrši strunu obradu inicijativa mjesnih zajednica koje se odnose na poslove iz nadlenosti slube;
 • inicira i uestvuje u izradi planova, programa i projekata iz oblasti komunalne infrastrukture;
 • vrši poslove pripreme, praenja i realizacije projekata iz oblasti komunalne infrastrukture;
 • vrši poslove pripreme, praenja i realizacije komunalnih projekata;
 • podnosi konaan izvještaj i obraun po završenom projektu;
 • donosi rješenja u prvostepenom upravnom postupku;
 • vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa iz oblasti za koju je osnovana;
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadlenim organima predlae poduzimanje odgovarajuih mjera;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.
Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi