Sluba za urbanizam

 

 

 

Mirsada Smaji

Pomonik naelnika

Biografija

Kontakt

 

 Ova sluba:

 

 • u skladu sa Zakonom obavlja sve poslove iz nadlenosti Slube za urbanizam;izvršava zakone, Opinske propise i druge akte;
 • obezbjeuje zakonito ,blagovremeno i efikasno obavljanje poslova Odsjeka za
  urbanizam i Odsjeka za upravni postupak u oblasti urbanizma, odnosno funkcionisanje
  Slube u cjelini;
 • provodi aktivnosti vezane za provedbeno – plansku dokumentaciju, aktivno uestvuje
  u prostornom planiranju Opine Stari Grad Sarajevo, sa nosiocem izrade planova
  prostornog ureenja i drugim subjektima planiranja;
 • organizuje tribine i javne rasprave;
 • predlae i priprema nacrte i prijedloge Opinskih propisa i drugih opih i pojedinanih
  akata iz nadlenosti Slube za urbanizam;
 • obavlja poslove koji podrazumijevaju odgovornost i visok stepen strunosti;
 • provodi upravni postupak i u skladu sa pravilima postupka i prema materijalnom
  propisu rješava upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku;
 • poduzima potrebne mjere i aktivnosti i odgovara za zakonito, aurno i uredno
  obavljanje poslova;
 • sarauje sa drugim slubama, organizacijama i organima u Opini, Gradu i Kantonu i
  u tom smislu vrši potrebne interne i eksterne komunikacije;
 • vodi evidencije o stanju u oblasti urbanizma, izrauje mjesene i godišnje izvještaje i
  sainjava informacije o istim;
 • izvještava Naelnika Opine o stanju u oblasti za koju je obrazovana Sluba;u skladu sa Zakonom obavlja i druge poslove koji joj se stave u zadatak.

Odsjeci:

 • Odsjek za urbanizam
 • Odsjek za upravni postupak u oblasti urbanizma

 


 

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi