Ured sekretara organa dravne slube

 

 

 

Diana Salihbegovi
Sekretar organa dravne slube

Biografija

++38733 28 24 05

++38733 20 69 53

fax: ++38733 22 08 04 

 
Ermana Sulejmanovi, Viši samostalni referent  za strunooperativne poslove i javne nabavke

++38733 28 24 21

Senada Kofrc-Hajro,Viši referent za administrativne poslove i javne nabavke

++38733 28 24 04

  • Sekretar organa dravne slube obavlja poslove od znaaja za unutrašnju organizaciju i rad organa dravne slube te koordinira radom svih slubi, sektora i drugih organizacionih cjelina.
  • Usmjerava njihov rad s ciljem realizacije poslova utvrenih programima rada i osigurava izvršavanje poslova po nalogu naelnika Opine.
  • Ostvaruje saradnju sa organima i drugim tijelima dravne slube i preduzeima.
  • Redovno izvještava naelnika Opine o stanju i poteškoama u vršenju poslova i predlae poduzimanje potrebnih mjera.
  • Odgovara za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni.
  • Vrši izradu najsloenijih opih i pojedinanih akata (odluke, pravilnici, sporazumi, ugovori) iz nadlenosti naelnika Opine, osim akata iz neposredne nadlenosti slubi za upravu.
  • Vrši izradu i najsloenijih opih i pojedinanih akata u postupcima javnih nabavki koje su u nadlenost naelnika Opine kao ugovornog organa (odluke, pravilnici, rješenja, ugovori i drugo).
  • Poslove iz stava 1. ovog lana, Sekretar organa dravne slube obavlja u dogovoru sa rukovodiocima slubi, sektora i drugih organizacionih cjelina koji su duni da postupe po utvrenom dogovoru. 
  • Sekretar organa dravne slube obavlja i druge poslove utvrene ovim Pravilnikom, kao i druge poslove po nalogu naelnika Opine. Sekretar organa dravne slube za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara naelniku Opine.

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi