Konkursi i oglasi

 

 • J A V N I  POZIV
27.11.2016

mladim nezaposlenim osobama za prijavu projekata na konkurs „Zajedno za Opinu“

 
 • J A V N I  O G L A S
22.11.2016

za imenovanje Pravobranioca Opine Stari Grad Sarajevo i Zamjenika pravobranioca Opine Stari Grad Sarajevo

 
 • J A V N I  O G L A S
05.11.2016

za prijem namještenika u radni odnos na neodreeno vrijeme

 
 • J A V N I  POZIV
27.10.2016

za stipendiranje nadarenih uenika i studenata za školsku/akademsku 2016/17. godinu

 
 • J A V N I  POZIV
27.10.2016

za stipendiranje djece šehida – poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca u školskoj 2016/2017 godini

 

 
 • J A V N I  POZIV
07.09.2016

za predaju zahtjeva za stimulisanje stoarske proizvodnje

 

 

 • J A V N I   O G L A S
08.08.2016

za prijem namještenika u radni odnos na neodreeno vrijeme

 

 

 • J A V N I   O G L A S
08.08.2016

za prijem namještenika u radni odnos na neodreeno vrijeme

 

 

 • J A V N I   O G L A S
28.06.2016

za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 

 

 • J A V N I   P O Z I V
14.06.2016

Centralne izborne komisije za izbor potencijalnih trenera za obuku predsjednika i lanova birakih odbora

 

 

 • J A V N I   O G L A S
30.04.2016

za zakup poslovnih prostora borakoj populaciji

 

 

 • J A V N I   O G L A S
30.04.2016

za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 

 

 • J A V N I   P O Z I V
07.04.2016

za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja

 

 

 • J A V N I   K O N K U R S
04.04.2016

za prodaju neizgraenog gradskog graevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnog objekta obrazovnog karaktera na lokalitetu Bistrik broj 7

 

 

 • J A V N I   P O Z I V
28.03.2016

za odabir banke za plasiranje sredstava putem kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope od strane Opine Stari Grad Sarajevo za privredna lica koja posluju na podruju opine Stari Grad Sarajevo

 

 

 • ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG OGLASA
24.03.2016

za dodjelu u zakup poslovnih prostora objavljenog u listu Dnevni avaz 27. februara 2016. godine

 

 

 • J A V N I   P O Z I V
03.03.2016

za predaju zahtjeva za dodjelu pelarske opreme

 
 

 

 • J A V N I   O G L A S
29.02.2016

Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostora za pravna i fizika lica...

 

 

 • J A V N I   O G L A S
29.02.2016

Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostora za lanove porodica šehida i poginulih boraca...

 

 

 • J A V N I   P O Z I V
24.02.2016

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 100 m2
sa dodatnom opremom

 
 

 

 • P O N I Š T E NJ E   D I J E L A   J A V N O G   O G L A S A
24.02.2016

Poništenje dijela Javnog oglasa za dodjelu u zakup poslovnih prostora

 

 

 • J A V N I   O G L A S
24.02.2016

za imenovanje Pravobranioca Opine Stari Grad Sarajevo

 

 

 • J A V N I   K O N K U R S
18.02.2016

za prodaju graevinskog zemljišta u Streljakoj

 

 

 • J A V N I   P O Z I V
02.02.2016

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za prijavu projekata koji e biti finansirani/sufinansirani iz Budeta Opine Stari Grad Sarajevo u 2016. godini

 

 

 • J A V N I   O G L A S
08.02.2016

za raspodjelu sredstava za finansiranje rada borakih udruenja za 2016. godinu

 
 

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi