Komisije

 

Mandatno-imunitetska komisija

1. ALIJA HODI – predsjednik 
2. VEDRAN DODIK 
3. EMINA MEKI 

4. LAMIJA SILAJDI 
5. AVDO HODI
6. AMELA AVDI 
7. VIBOR HANDI 

Komisijia za izbor i imenovanje

1. MIRSAD HABIBOVI – predsjednik 
2. AZRA SOFTI
3. ELVIR MUSLIM
4. HARIS HRVO 
5. ALEM ESIR 
6. MINELA ALI
7. ALMA JAŠAREVI 
8. VEDRAN DODIK

Komisija za predstavke i albe

1. ZLATAN LJUHAR – predsjednik
2. INDA KRŠO 
3. AVDO ARNAUTOVI
4. AJRIZ MUSTAFI 
5. NUMAN MUJOVI  
6. AMNA POPARA 
7. FERID ŠABETA 
8. HARIS TANOVI 
9. AMILA OLOVI

Komisija za fiziku kulturu i sport

1. ARMIN ATOVI   – predsjednik 
2. VEDAD DELJKOVI
3. HUSEIN ENGI
4. ELVEDIN MORALI
5. EDAH HASI 
6. ELMA KARADA 
7. ELMEDIN BRANKOVI 
8. MELISA KORDI  
9. AZRA KURTAGI

Komisija za privredni razvoj, zanatstvo, turizam i meunarodnu ekonomsku saradnju

1. JUSUF OROVI  – predsjednik 
2. VEDRAN GREBO 
3. ARMIS MAŠI
4. AZRA DAFERBEGOVI
5. ADMIR KAROVI
6. ADI FAGIN
7. MUAMER MILI
8. HARIS KARAHMET
9. FAHRUDIN KORA

Komisijia za propise i Statut

1. FAIK KOO – predsjednik 
2. ADNAN DEMIDI
3. LEJLA KAROVI
4. MUAMER MEKI
5. SULJO AGI
6. IRFAN ENGI
7. HASAN HADIALI 
8. NIHAD OLPA 
9. ABID ŠEHOVI

Komisija za finansije i Budet

1. ANEL DUGANHODI – predsjednik 
2. DEHVA MUSI
3. MUSTAFA LAEVI 
4. ALMA JAŠAREVI
5. EDIN LEPENICA
6. EDIN IŠERI
7. ADEM LUGONJI  
8. ELMA MALIŠEVI 
9. VEDRAN GREBO 
10. EMIR COKOJA
11. ELJKO LER

Komisija za obrazovanje, kulturu i kulturno-historijsko nasljee

1. FERIDA MURATSPAHI – predsjednik
2. ALMIR BEHLULOVI 
3. MUZAFER ZORLAK
4. EMINA UKI - RESULOVI 
5. MAJA BJELAN 
6. FAHRUDIN KUUK
7. BORIS MARINKOVI 
8. SANELA MUHAREMOVI 
9. ANELA ARNAUTOVI  
10. AIDA KARAI  
11. IBRAHIM MAŠI

Komisija za odnose i saradnju sa vjerskim zajednicama

1. TARIK DAUTOVI – predsjednik 
2. FARUK EMIRHAFIZOVI
3. MENSUR VARAKI
4. HIKMET ŠLAKI 
5. EROL DAPO
6. FAIK AVDIBEGOVI 
7. ALMIR MEŠI

Komisija za pitanja boraca i rtava rata

1. HILMO KOVA – predsjednik 
2. SAMIR MUHI
3. ADIL MEŠANOVI 
4. RAMIZ HOLJAN 
5. SUAD KATICA
6. SALEM GUGI
7. ADNAN SULEJMANAGI
8. EDIN IBRULJ 
9. ISMIR NOKTO

Komisija za pitanja maladih

1. ADLA KUPUSOVI– predsjednik
2. AMINA KANTARIJA 
3. AMINA GOLI 
4. ADNA BEI
5. SENIHA DANANOVI
6. FARIS KOBILJAK 
7. HARIS ZAHIRAGI
8. MUAMER AHMEDBEGOVI 
9. ALAN DORFER

Komisija za poslovne prostore

1. MENSUD PEKMEZ – predsjednik
2. ELMA SKROBANOVI 
3. ADNAN JUSI 
4. SEJFO ŠEHOVI 
5. EKREM KALJANAC 
6. TARIK BJELAK 
7. ALEN ENGI 
8. ABDULAH SKAKA  
9. HALIMA LIVNJAK  
10. MENSUD OLI 
11. FIKRETA GLOGI

Komisija za pitanja penzionera i penzionerskog standarda

1. MURAT ŠAHOVI– predsjednik
2. ISMETA TUNOVI
3. MIDHAT AVDI
4. SANELA DINOVI 
5. SALIH HADI
6. NAMKA MULAHASANOVI
7. HALIL HUSI

Komisija za ravnopravnost spolova  i ljudskih prava i prava nacionalnih manjina

1. SAMIR ISAKOVI – predsjednik 
2. VIRDINA UBI 
3. DINO NIKŠI  
4. LIDIJA ATAGI 
5. DEVDETA SMJEANIN 
6. HARIS HONDO 
7. AIDA HODI
8. ZLATAN IBRIŠIMOVI   
9. MIRJANA DEAK

Komisija za stanove kojima raspolae Opina Stari Grad Sarajevo

1. HAJRUDIN SMAJI – predsjednik
2. AMELA PAARIZ 
3. MIRSAD KONAKOVI 
4. FIKRET HADIHALILOVI
5. IRFAN HOZO
6. ADNAN KARAMEHMEDOVI
7. VAHID ALI 
8. AMELA REDOVI-HALILOVI
9. AMEL HADI  
10. SAMIR CIKOTI
11. ELVIRA UREA

Komisiju za urbani razvoj i ekologiju

1. MIRZA RAMI – predsjednik 
2. MUSTAFA ŠTUKAN
3. ŠEJLA BAŠI 
4. HARIS ROVANIN 
5. EMIR MUJKI
6. AHMET MAŠI
7. IRFAN ŠEHOVI

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi