Pitanja i odgovori

 

Kako ostvariti prava iz oblasti borako- invalidske i socijalne zaštite i koja su to prava?

Podnošenjem zahtjeva nadlenoj Slubi Opine Stari Grad odnosno slubi za borako-invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica , boraka populacija, (porodice šehida i poginulih boraca, RVI, demobilisani borci, lanovi porodica svih kategorija borake populacije, civilne rtve rata) mogu ostvariti odreena prava koja su Zakonom utvrena. Zahtjev se moe preuzeti u prizemlju zgrade Opine Stari Grad u šalter sali, šalter br. 5. U zahtjevu je navedena potrebna dokumentacija za ostvarivanje odreenog prava.

Pitanja po pravu na oslobaanje plaanja rente i naknade za ureenje
graevinskog zemljišta i posebne naknade u procesu legalizacije objekata izgraenih bez odobrenja i graevina privremenog karaktera?

Pravo na oslobaanje plaanja rente i naknade za ureenje graevinskog zemljišta i posebne naknade u procesu legalizacije objekta bez odobrenja i graevina privremenog karaktera ima boraka populacija uz podnošenja zahtjeva na kojem je navedena potrebna dokumentacija za rješavanje istog. Zahtjev se preuzima u Slubi za borako-invalidsku,socijalnu i zdravstvenu zaštitu,izbjegla i raseljena lica Opine Stari Grad.

Koja je potrebna dokumentacija i kako doi do urbanistike saglasnosti i graevne dozvole i koliko traje sam postupak rješavanja?

Uz zahtjev za regulisanje urbanistike saglasnosti potrebno je priloiti

 

  • ZK izvadak (ne stariji od 6 mjeseci),
  • izvod iz katastarskog plana,
  • idejni projekat, idejno rješenje, programska skica.

Nakon dobivene urbanistike saglasnosti podnosi se zahtjev slubi za urbanizam i stambene poslove (oblast urbanizma) za izdavanje odobrenja za graenje. Urbanistika saglasnost se donosi u roku od 30 dana podnošenja zahtjeva, a najkasnije u roku od 60 dana.

Kako rješiti imovinsko pravne odnose na zemljištu i ko je nadlean
za isto?

Obrasci odnosno zahtjevi za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na zemljištu mogu se preuzeti u šalter Sali Opine Stari Grad šalter br. 7. Uz zahtjev je potrebno priloiti ZK izvadak i kopiju katastarskog plana.
Zahtjev se moe preuzeti u prizemlju Opine Stari Grad u šalter sali, šalter br.7 i na internet sajtu http://www.starigrad-sarajevo.ba/uprava/imovinska/imovinska_u.htm 

Koja je procedura i ko je nadlean za promjenu i ispravku linih podataka u matinim knjigama i koja je potrebna dokumentacija za ispravku istog?

Podnošenjem zahtjeva za ispravku i promjenu linih podataka nadlena je policijska uprava na ijem se podruju vodi matina knjiga u kojoj treba izvršiti ispravku ili dopunu podataka.

Kako izvršiti ovjeru dokumenta i legalizovati potpis ako stranka nije u stanju doi zbog bolesti ili starosti

Vrši se na terenu odnosno na adresi podnosioca zahtjeva. etvrtkom se izlazi na teren, a zahtjev se podnosi u prizemlju Opine Stari Grad pored šalter sale u kancelariji upravne pomoi.

Pitanje rješavanja alternativnog smještaja i koja je potrebna dokumentacija?

Zahtjev se moe preuzeti u nadlenoj Slubi za urbanizam i stambena pitanja ( oblast stambena ) u kojem su navedeni svi potrebni dokumenti za rješavanje istog. Pravo na alternativni smještaj imaju odreene kategorije lica,odnosno lica koja u skladu sa primjenom imovinskog zakona moraju napustiti tuu imovinu,a nemaju mogunosti iznalaenja drugog smještaja.

Kako se i nakoji nain postavlja staratelj osobi ?

Centar za socijalni rad imenuje staratelja Rješenjem. Organ starateljstva, poslove starateljstva vrši putem imenovanog staratelja ili neposredno putem strunih osoba.

Da li se moe izvršiti legalizacija potpisa u Opini na aktima / ugovori, punomoi,  izjave itd./ iji je predmet pravnog posla, prijenos ili sticanje prava vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama?


Ne moe, lan 73. stav 1. taka 4. propisuje obavezu, notarsku obradu takvih isprava.

Kako se vrši ovjera dokumenta na stranom jeziku?

Ako slubeno lice koje vrši ovjeru ne razumije jezik na kojem je isprava napisana odredit e da Sudski tuma izvrši uporeivanje prepisa sa izvornom ispravom ili sa prepisom izvorne isprave.
 

Kako izvršiti pretvaranje stambenog u poslovni prostor?

Podnošenjem zahtjeva nadlenoj slubi odnosno Slubi za urbanizam i stambene poslove,kako bi se promjenila namjena i dobila urbanistika saglasnost.Zahtjev se moe preuzeti u šalter Sali Opine Stari Grad šalter br.7.

Kako ostvariti novanu pomo po osnovu bolesti?

Zahtjev za novanu pomo po osnovu bolesti podnosi se Centru za socijalni rad na ije podruju osoba ima prebivalište.

Ko je nadlean upisati sta u radnu knjiicu na osnovu ueša u Armiji BiH iz perioda 1992-1995god.?
 

Upis staa na osnovu ueša u Armiji BiH iz perioda 1992-1995 god. vrši Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje

Koji je organ nadlean za pokretanje ostavinskog postupka

Ostavinski postupak se pokree po slubenoj dunosti im Sud sazna da je neko lice umrlo ili proglašeno umrlim.Organ nadlean za matine knjige duan je da u roku od 15 dana o izvršenom upisu dostavi ostavinskom Sudu smrtovnicu za umrlog.  


 

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi