Vodi za pristup informacijama

 


Informacija je svaki materijal kojim se prenose injenice, mišljenja, podaci ili bilo koji sadraj bez obzira na oblik, karakteristike, vrijeme kada je nastala i kako je klasificirana /lan 2 1. Zakona o slobodi pristupa informacijama/.
 

 

Vodi za pristup informacijama koje su u posjedu Opine Stari Grad Sarajevo, izraen je sa ciljem da pomogne graanima u ostvarivanju njihovih prava, u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je objavljen u «Slubenim novinama Federacije B i H, broj 32/01».


Slubenik za informiranje je Boguni Amela.

Zgrada Opine Stari Grad Sarajevo nalazi se u ulici Zelenih beretki broj 4.

Telefon: 033 283 -303; 033 221- 573

E-mail: pristup.informacijama@starigrad.ba

Sva pravna i fizika lica imaju pravo pristupa informacijama koje su u posjedu Opine Stari Grad Sarajevo. Pravo pristupa informacijama moe biti ogranieno samo na nain i pod uslovima utvrenim Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji B i H.

Podaci o informacijama u posjedu Opine Stari Grad Sarajevo dati su u Indeks – registru informacija .

Vodi i indeks – registar informacija moete besplatno dobiti kod slubenika za informiranje ili na web strani Opine Stari Grad.


POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA


Vaše pravo na pristup informacijama moete ostvariti podnošenjem zahtjeva. U sluaju potrebe za dodatnim obrazloenjima i uputama, moete se obratiti slubeniku za informiranje.


Zahtjev za pristup informacijama treba :

• da bude u pisanoj formi i na jednom od slubenih jezika u Federaciji Bosne i Hercegovine
• da sadri dovoljno podataka o prirodi i sadraju traene informacije kako bi se omoguilo da Opina Stari Grad pronae traenu informaciju
• da sadri ime i prezime, adresu i po mogunosti broj telefona podnosioca zahtjeva
• da navede nain na koji se eli pristupiti informaciji (neposredan uvid u informaciju, slanje informacije na kunu adresu, umnoavanje informacije i sl).

 

Ako Vaš pismeni zahtjev za pristup informacijama ne ispunjava jedan od navedenih formalnih uvjeta, Slubenik za informiranje e Vas o tome pismeno obavijestiti (ako ste naveli adresu).

Graani imaju pravo na pristup svakoj informaciji koja je u posjedu Opine, osim u sluaju kada se za pojedine informacije utvrdi izuzetak u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a te informacije su:

• u vezi sa djelokrugom rada javnog organa i kada se osnovano moe oekivati izazivanje znaajne štete za slijedee legitimne ciljeve F B i H:

  • interese odbrane i sigurnosti, kao i zaštitu javne sigurnosti;
  • sprjeavanje kriminala i otkrivanje kriminala;
  • zaštita postupka donošenja odluka u javnom organu, ukljuujui davanje mišljenja, savjeta i preporuka (bilo da se radi o osobi zaposlenoj u javnom organu ili drugoj osobi koja radi za ili u ime javnog organa),s tim da to ne obuhvata injenine, statistike, znanstvene ili tehnike informacije;

• u vezi sa povjerljivim komercijalnim informacijama;
• u vezi zaštite privatnosti;

Zahtjevu za pristup informacijama, koje su Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine izuzete od objavljivanja, nee se udovoljiti, a razlozi e biti obrazloeni u rješenju.

U sluaju da se donese rješenje kojim se odbija zahtjev za pristup informacijama rješenje se dostavlja podnosiocu zahtjeva, navodei zakonski osnov za status izuzea informacije, zatim sva materijalna pitanja koja su uticala na donošenje rješenja, te rok u kom se podnosi alba, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku («Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine» br. 2/98,48/99), kao i pouku o pravu obraanja Ombudsmanima Federacije B i H.

Kada povodom Vašeg pismenog zahtjeva Opina dozvoli pristup informacijama u cijelosti ili djelimino, rješenjem e Vas obavijestiti:
• o mogunosti linog pristupa informaciji u prostorijama Opine ili e podnosiocu dostaviti informaciju u pismenoj formi, ako je ista kraa od deset strana
• o mogunosti umnoavanja informacije koja sadri preko deset strana, i obavezi podnosioca zahtjeva da izvrši uplatu u vidu naknade troškova na blagajni

 

Naknada se naplauje za traene usluge umnoavanja:
• 0,50 KM za svaku stranicu standardne veliine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica
• 5 (pet) KM po disketi za elektronsku dokumentaciju

Uplata navedene naknade vrši se na šalteru blagajne (šalter broj 15) u šalter sali Opine.
Opina je duna Vaš zahtjev riješiti u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
U sluaju da se Vaš zahtjev ne riješi u ovom roku, Opina e vas pismeno obavijestiti o razlozima.

Ovaj rok od 15 dana moe biti dui u slijedeim sluajevima:

• kada je predhodno potrebno dobiti izjašnjenje tree strane o saglasnosti za objavljivanje informacija koje sadre povjerljive podatke

• kada je Opina duna obavijestiti treu stranu da e zbog postojanja javnog interesa, ipak saopiti informaciju koja je Zakonom utvrena kao izuzetak od saopenja

Ukoliko podnosilac zahtjeva, trai pristup informacijama za koje nije nadlena Opina, Vaš zahtjev emo proslijediti nadlenom javnom organu najkasnije 8 (osam) dana od njegovog prijema, o emu emo Vas pismeno obavijestiti.

Na pojedine zahtjeve za informacijama moete dobiti odmah odgovor, obraajui se usmeno slubeniku za informiranje.

Brojne informacije moete dobiti u informativnom materijalu Opine Stari Grad.
 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi