Planirani projekti

 

 

 

Planirani investicioni i komunalni projekti u 2016. godini

 

 

 • izgradnja fiskulturne sale za OŠ „Mula Mustafa Bašeskije“ sa vanjskim ureenjem
 • izgradnja sportskog igrališta na lokalitetu nekadašnje kasarne Faletii - I faza
 • sanacija igrališta Bijela baša
 • sanacija i poploavanje ulice Strošii - III faza
 • adaptacija spomenika kulture u ulici Saburina broj 6 - dio III i IV faza
 • asfaltiranje ulica (Komatin, Nadmlini, Nalina, Mahmutovac, Goloderica, Balibegovica, Megara ikma, Fazilin sokak, Hrgia, Alije erzeleza, Sunulah efendije - lijevi krak, Mejlina od br.1 do br.13, Oaktanum, Petrakijina od broja 5 do 13, Streljaka do broja 50, Mošanica ikma, Jaredoli - Popov gaj II faza, Nova Baruthana - II krak, Skendera Kulenovia, Hadijska ravan, Boguševac od broja 25 do 46, Boguševac ikma kod broja 6 , Bistrik od broja 45 do ulice Krka broj 1, Berkuša mala kod broja 19, Desete brdske brigade kod broja 1 i Berkuša mala kod broja 8
 • poploavanje i kaldrme (Nadmlini - stepenište, Pastrma od broja 11 do 46, Makareva od broja 27 do 37 - stepenište, Mujezinova, Bjelavica, Blibegovica od broja 31 do 28)
 • potporni zidovi (Nadlipe preko puta broja 6, Alije Bejtia iza broja 10, Balibegovica, Carina, Sulejmana Zolja broj 11, Jaredoli do broja 49, Garaplina broj 15, Krka od broja 1 do 5, sanacija podzida na lokalitetu MZ Toka-Deka u blizini rezervoara uz redovno odravanje Boguševac i Bistrik potoka do brane)
 • kanalizacija (Poegina, Lapišnica, Put mladih muslimana, Bakarevia)
 • sanacija javne esme u ulici Toka do broja 32 do ulice Velika berkuša broj 5
 • Izgradnja igrališta za djecu na lokalitetu Boguševca
 • Sanacija/tekue odravanje ploa na šetnicama: Ferhadija (od Apoteke Sarajevo do Slatkog ošeta), S.H.Muvekita, Jelia, Štrosmajerova
 • rukohvati/putni odbojnici (Grliia brdo, Kriva, Bostarii, Mala Berkuša, 10. Brdska brigada, Budakovia ikma, Mali Sedrenik, ograda Hendek – mezarje)
 • odbojne ograde (Zmajevac do broja 2, Obhoda izmeu broja 8 i 10, Baruthana preko puta škole, Mahmutovac do broja 47, Paje malta iznad broja 20, Jaredoli kod broja 61, Kriva kod broja 1)
 • niše za otpad (S.B.Bašagia na kraju ulice - 5 boksova, Put mladih muslimana – 5 boksova, ulaz u Hošin brijeg - 3 boksa, Kamenica - 2 boksa, Alije Bejtia iza broja 2)
 • postavljanje i odravanje horizontalne i vertikalne signalizacije, signalizacije ispred škole kao i izrada projektne dokumentacije za saobraajnu signalizaciju
 • sanacija javne rasvjete
 • numerisanje kua
 • ureenje šetnice Aleja ambasadora
 • ureenje javnih površina (potkresivanje grmlja i šiblja i stabala uz ceste, ulini mobilijar, i sl.)
 • interventna nabavka i ugradnja rešetki, slivnika, poklopaca, kao i odravanje rešetki
 • zimsko odravanje (mašinsko išenje - 137 ulica, runo odravanje lokalnih cesti - 40 ulica, odravanje mostova, trotoara i stepeništa)
 • iluminacija Bašaršije
 • izrada i postavljanje zaštitne ograde na Bistrikom mostu
 • itd

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi