Komunalni poslovi

 

Komunalni poslovi

Ovaj segment izmeu ostalog obuhvata izdavanje odobrenja za privremeno korištenje javnih površina .
U ljetnom periodu od 15. marta do 15. novembra na podruju Kantona Sarajevo je dozvoljeno privremeno korištenje javne površine, a za obavljanje odreenih poslova. Nadleni organ Opine Stari Grad izdaje odobrenje uz prethodnu saglasnost Ministarstva prometa i komunikacija, a na osnovu Zakona o privremenom korištenju javnih površina na podruju Kantona Sarajevo. Po isticanju odobrenja korisnici moraju javnu površinu dovesti u prvobitno stanje.

 

Ljetne bašte

Zahtjev za zauzimanje dijela javne površine za ljetne bašte ispred ugostiteljskog objekta treba da sadri

- skicu ljetne bašte ispred objekta sa ucrtanim dimenzijama
- kopiju katastarskog plana
- izjavu o periodu korištenja javne površine

Tezge za prodaju

Zahtjev za zauzimanje dijela javne površine za postavljanje tezge za prodaju razliitih proizvoda treba da sadri:

- odobrenje za rad
- kopiju katastarskog plana
- izjavu o periodu korištenja javne površine

Vozii i autodromi

Zahtjev za zauzimanje dijela javne površine za postavljanje djejih autia, vozia ili autodroma treba da sadri:

- odobrenje za rad
- preciznu lokaciju (ucrtanu na kopiji katastarskog plana)
- izjavu o periodu korištenja javne površine

Tezge-motorna vozila za prodaju lutrije, ulaznica za kulturne i sportske manifestacije

Zahtjev za zauzimanje dijela javne površine za postavljanje tezge-motornog vozila treba da sadri:

- odobrenje za rad
- preciznu lokaciju (ucrtanu na kopiji katastarskog plana)
- izjavu o periodu korištenja javne površine

Postavljanje automata

Zahtjev za zauzimanje dijela javne površine za postavljanje konzervatora,kafe aparata, aparata za prodaju cigareta i slicnih uredaja treba da sadri:

-odobrenje za rad
-preciznu lokaciju (ucrtanu na kopiji katastarskog plana)
-izjavu o periodu zauzimanja javne površine

Slikarski štafelaji

Zahtjev za postavljanje slikarskog štafelaja treba da sadri:

- odobrenje za rad
- preciznu lokaciju (ucrtanu na kopiji katastarskog plana)
- izjavu o periodu korištenja javne površine

Odravanje kulturnih i zabavnih manifestacija i promocija proizvoda

Zahtjev za zauzimanje dijela javne površine za odravanje ove manifestacije treba da sadri:- odobrenje za rad
- preciznu lokaciju (ucrtanu na kopiji katastarskog plana)
- izjavu o periodu korištenja javne površine

Promotivni skupovi i podjela propagandnog materijala

Zahtjev za zauzimanje dijela javne površine treba da sadri:

- preciznu lokaciju (ucrtanu na kopiji katastarskog plana)
- izjavu o periodu korištenja

Vaga za vaganje graana

Zahtjev za zauzimanje dijela javne površine za postavljanje vage treba da sadri:

- odobrenje za rad
- preciznu lokaciju (ucrtanu na kopiji katastarskog plana)
- izjavu o periodu korištenja javne površine

Isticanje transparenata

Zahtjev za isticanje transparenata treba da sadri:

- grafiki prikaz transparenta sa tekstom i dimenzijama
- preciznu lokaciju
- izjavu o periodu korištenja javne površine

Prenumeracija

Zahtjev za izdavanje potvrde za promjenu naziva ulice i kunih brojeva treba da sadri:
- preciznu adresu (sadašnju i prijašnju)

Novi kuni broj

Zahtjev za postavljanje novog kunog broja treba da sadri:

- preciznu lokaciju objekta (ucrtanu na kopiji katastarskog plana)
- ako je novi objekat - odobrenje za graenje
- ako je formiranje novog ulaza u postojeci objekat, odobrenje za graevinske radove i projekat

Izmještanje kontejnera

Zahtjev za izmještanje kontejnera za smee ili postavljanje novih treba da sadri:

- preciznu lokaciju (ucrtanu na kopiji katastarskog plana)
- broj kontejnera
- saglasnost KJKP "Rad"

Prokop javne površine

Zahtjev za prokopavanje javne površine zbog postavljanja razlicitih instalacija treba da sadri:

- ucrtanu trasu prokopa na kopiji katastarskog plana
- odobrenje za izvodenje graevinskih radova
- precizne dimenzije duine, dubine, širine prokopa i promjer cijevi koja se polae
- projekat novih instalacija
- narudba za specijalizovanu organizaciju za vraanje prokopane površine u prvobitno i tehniki ispravno stanje
- izjava o periodu izvodenja radova

Postavljanje skele

Zahtjev za postavljanje skele, gradilišne ograde treba da sadri:

- grafiki prikaz zauzimanja dijela javne površine sa dimenzijama
- odobrenje za izvoenje radova
- izjavu o periodu zauzimanja javne površine

Remeenje saobraaja

Ukoliko graani imaju saznanja da odreena fizika i pravna lica koriste javnu površinu, tako da remete bezbjedno odvijanje pješakog i kolskog saobraaja ili da zauzetu javnu površinu ne odravaju u istom i urednom stanju mogu se obratiti nadlenoj Kantonalnoj komunalnoj inspekciji. Ukoliko graani imaju saznanja o vozaima koji parkiraju vozila na mjestima koja nisu predviena za parkiranje (trotoar, kolovozi) mogu se obratiti nadlenoj slubi MUP-a.

Prikljuenje objekata na javnu komunalnu infrastrukturu

Graani zainteresirani za prikljuenje na javnu komunalnu infrastrukturu treba da se obrate ovlaštenim organizacijama registrovanim za tu vrstu djelatnosti (KJKP "Vodovod i kanalizacija", "Sarajevogas", "Toplane", "BH Pošta"). Navedene organizacije se potom, uz svu potrebnu dokumentaciju , obraaju Slubi za komunalne poslove i investicije.

 

Nazad tampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi