Sportska sala s prateim sadrajima u OMula Mustafa Baeskija

14.06.2016

OŠ“Mula Mustafa Bašeskija“ nalazi se u ulici Logavina. Postojei objekat sportske sale škole je u vrlo lošem stanju, bez sadraja koji odgovaraju novim zahtjevima škole.
Projekat izgradnje nove sale nastao je s ciljem zadovoljavanja potreba uenika, omladinskih sportskih klubova i lokalnog stanovništva za veim i kvalitetnijim prostorom u kom bi se razvijao sportski duh i fiziko zdravlje korisnika. Novoprojektovani objekat sale sa prateim prostorijama e se nalaziti na mjestu postojee sale i zauzimae dio površine sadašnjeg školskog dvorišta.

Projekat predvia gradnju prizemnog objekta sa vanjskim gabaritima sale 30,56 x 17,31m i prateih prostorija 8,52x17,22/16.36m. U sastavu objekta bit e fiskulturna sala kao zaseban objekat i pomone prostorije kao što su svlaionice, kupatila, ostave za rekvizite i prostorija za profesora fizikog vaspitanja u posebnom dijelu objekta.

Novoprojektovani objekat predvia veu korisnu površinu nego što sada nudi sala, a samim tim predviene su vee i atraktivnije površine za osvjetljenje prostora koje je zamišljeno preko svjetlosnih kupola koje se mogu otvarati po potrebi i preko prozora na armirano-betonskom zidu. Nastojalo se što veim brojem otvora postii adekvatno osvjetljenje unutar sale, što ne bi trebalo mnogo da utie na energetsku efikasnost objekta.

U sali je kao završna obrada poda predvien „sportski pod“ koji zadovoljava svjetske standardne

savremenih sportskih podloga. Fasada objekta prati potrebe korisnika, a opet, omoguava i bolje uklapanje u okruenje radi lokalnog stanovništva. Do ulice Toromanova predviena je završna obrada fasade fibercementnim ploama u teksturi drveta, a zid do školskog dvorišta se ne obrauje ve prilagoava namjeni slobodnog penjanja.
Ravni krov prateih prostorija je predvien da se ozeleni te e time objekti, ali i dvorište, dobiti malo prirodnog okruenja što dosad nije bio sluaj. Ideja o ozelenjavanju rezultat je injenice da vei dio škole, dio gdje su uionice, ima pogled na dvorište ali i ovaj objekat.

Školsko dvorište
Trenutni prostor dvorišta je veoma neatraktivan i ovim projektom se to nastojalo poboljšati. Iako su proširenjem objekta dimenzije dvorišta smanjene, odreenim intervencijama dvorištu e se dati na znaaju i atraktivnosti.
Postojee stepenište unutar dvorišta e se izmjestiti što blie kotlovnici i starom dijelu škole i time stvoriti dodatni korisni prostor. Planirane su površine za basket, sjedenje, slobodno penjanje i ostale aktivnosti. Završna obrada partera e pratiti funkciju dvorišta ime e samo po sebi biti zanimljivo korisnicima prostora.
Ugovor o izvoenju radova na izgradnji sportske sale sa prateim objektima i ureenju školskog dvorišta u OŠ”Mula Mustafa Bašeskija” potpisali su 13.juna, 2016. godine naelnik Opine Stari Grad Ibrahim Hadibajri i direktor firme “Dena” d.o.o. Gradaac, Nedad Topagi. Vrijednost investicije je cca 711.000 KM, a rok za završetak radova 90 dana.

 

Vezane vijesti

 

Nazad Štampaj  Na vrh
STAROGRADSKI Haberi